EXÀMENS OFICIALS DE FRANCÈS: DELF I DALF

Preparació dels exàmens DELF-DALF per a l’obtenció deL diploma oficial

95% d'aprovats dels nostres alumnes que es presenten a exàmens oficials

Diplomes Oficials

Preparació dels exàmens DELF-DALF per a l’obtenció de l’diploma oficial a l’institut Francès de Barcelona, el diploma està reconegut a França i Espanya.

El DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) i el DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) són diplomes oficials de llengua francesa atorgats pel Ministeri francès d’Educació Nacional i seguint les directrius de l’Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

El Delf i el Dalf són diplomes reconeguts per les universitats espanyoles i de tot el món.
Tenen una validesa permanent.

Certificats i Nivells


L’Academia Molière proposa als estudiants una avaluació contínua per fer un millor seguiment de la progressió.

A l’acabar de cada mòdul, una avaluació general permetrà decidir l’accés al mòdul següent i dóna lloc al lliurament d’un certificat que indica el nivell assolit per l’estudiant.

Els nostres cursos permeten l’estudiant de l’acadèmia rendir els exàmens internacionals DELF – DALF en qualsevol moment d’acord als seus objectius i projectes. Vam dictar tallers de preparació per a aquests exàmens que són exclusius per als alumnes de l’acadèmia.

El DELF i el DALF es componen de 6 diplomes independents i l’estudiant pot inscriure directament a l’examen que correspon al seu nivell.

Nivell CECR – A1

Descripció de competència: És capaç de comprendre expressions quotidianes d’ús molt freqüent així com frases senzilles destinades a satisfer necessitats d’ús immediat. Pot presentar-se així mateix i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposada a ajudar.

Nivell CECR – A2

Descripció de competència: És capaç de comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.). Sap comunicar-se a l’hores de realitzar tasques simples i quotidianes que no requereixen més que intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals. Sap descriure en termes senzills aspectes del seu passat i el seu entorn així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.

Nivell CECR – B1

Descripció de competència: És capaç de comprendre les idees principals d’una informació clara i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de treball, d’estudi o d’oci. Pot fer front a la major part de situacions que puguin sorgir durant un viatge en zones on s’utilitza la llengua. És capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interès personal. Pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, va rostir com justificar breument les seves opinions i explicar els seus plans.

Nivell CECR – B2

Descripció de competència: És capaç d’entendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que estiguin dins del camp de la seva especialització. Pot relacionar-se amb habitants nadius amb un grau suficient de naturalitat de manera que la comunicació es realitze sense esforç per part de cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos si com defensar punts de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Nivell CECR – C1

Descripció de competència: És capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i amb cert nivell d’exigència, així com reconèixer en ells sentits explícits. Sap expressar-se de forma fluida i espontània sense mostres molt evidents d’esforç per trobar l’expressió adequada. Pot fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte de mecanismes d’organització, articulació i cohesió de el text.

DELF Primaire

El DELF Prim és el primer Diploma de llengua francesa atorgat pel Ministeri d’Educació francès. Està destinat a nens entre 8 i 12 anys escolaritzats en el nivell primari. En els exàmens s’avaluen 4 competències: comprensió i expressió oral i escrita Es realitzen mitjançant un material dissenyat per una il·lustradora especialitzada en llibres per a nois i els temes abordats estan relacionats amb l’entorn familiar de l’infant: la família, l’escola, els passatemps.

DELF JUNIOR ET SCOLAIRE

Aquesta versió de l’DELF es fonamenta en la mateixa estructura que el DELF per a tot públic però amb temes adequats als interessos dels joves. Està reservat a un públic escolaritzat en el nivell secundari i dóna dret a un diploma idèntic a el de la versió Tout public. S’avaluen les quatre competències de comunicació: comprensió i expressió oral i escrita.

Hi ha 4 diplomes a disposició dels adolescents i de el públic escolar.

DELF – DALF Tout Public

Respecta els nivells establerts pel CECRL i es divideix en 4 nivells de competències: comprensió i expressió oral i escrita. Com el DELF Junior, són quatre els diplomes que corresponen a l’DELF Tout Public. Els nivells de l’C1 i C2 són avaluats pel DALF.